Cetaphil Moisturizing Cream

สเตียรอยด์อันตราย..จริงไหม?

สเตียรอยด์ เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ร่างกายผลิตได้เองจากต่อมหมวกไตชั้นนอก (Adrenalcortex steroids)แต่สำหรับสเตียรอยด์ที่ใช้ในทางการแพทย์นั้นเป็นสารสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคและทดแทนในกรณีที่ร่างกายไม่สามารถสร้างฮอร์โมนดังกล่าวได้เอง สเตียรอยด์ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมี 2 ชนิด